การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64กิจกรรมขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบอาหาร


      โครงการยกระดับสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ห้วยคต ได้จัดกิจกรรมการขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบอาหารให้กับเกษตรกรชาวตำบลห้วยคต เพื่อให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาจากโรงงานนั้นมีมาตรฐาน ซึ่งได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยเลขสารบบอาหารคือเลขประจำตัวผลิตภัณฑ์อาหารจะเป็นตัวเลข 13 หลักแสดงอยู่ภายในกรอบเครื่องหมาย อย.ถูกนำมาใช้แทนตัวอักษรและตัวเลขซึ่งอยู่ในกรอบเครื่องหมาย อย. เมื่อวันที่ 27 และ29 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
      นำทีมโดย ดร.พรพรรณ จิอู๋ หัวหน้าโครงการ ได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของอาหาร พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 ขั้นตอนการขอใบอนุญาต ส่วนประกอบของเลขสาระบบอาหาร กรณีใดบ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต การขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อรองรับเลขสารบบอาหาร ขั้นตอนการดำเนินการขออนุญาตสถานที่ ข้อพึงปฏิบัติ สารการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และลงพื้นที่เตรียมพื้นที่สำหรับการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรห้วยคตภาพกิจกรรม


E-BOOK


PDF


จำนวนผู้เข้าชม 1446 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th