การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนพฤษภาคม 64


วันที่ กิจกรรม
3 พ.ค. 64 วางแผนงานการออกพื้นที่สำรวจครัวเรือนใน ต.ห้วยคต
5 พ.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ม. 2 บ้านล่องบงและบ่ายนำข้อมูลมาทบทวน
6 พ.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ม. 6 บ้านบางกุ้งและบ่ายจดเก็บรวบรวมข้อมูล
7 พ.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ม. 3 บ้านป่าผากและบ่ายจดเก็บรวบรวมข้อมูล
11 พ.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ม. 5 บ้านหลังเขาและบ่ายจดเก็บรวบรวมข้อมูล
12 พ.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลครัวเรือน ม. 4 บ้านกลางและบ่ายจดเก็บรวบรวมข้อมูล
13 พ.ค. 64 ลงพื้นที่ถ่ายทำวีดิโอท่องเที่ยวในต.ห้วยคตและพื้นที่ใกล้เคียงช่วงบ่ายลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลครัวเรือน ม. 2 บ้านหินโหง่น
14 พ.ค. 64 รวบรวมข้อมูลครัวเรือน ม. 2 ม. 1และประชุมออนไลน์กับอ.อรสา
17 พ.ค. 64 จัดเอกสารเรียบเรียงเอกสารหนังสือคำสั่งในอบต.ห้วยคตและสำรวจ้อมูลครัวเรือนม. 7 บ้านหนองจอกและจัดทำข้อมูลโครงการบ้านมั้นคง
18 พ.ค. 64 สำรวจข้อมูลม. 7 และจัดเรียงคำสั่งในอบต.ช่วงบ่ายประชุมกับอ.อรสา
19 พ.ค. 64 ถ่ายรูปสมาชิกสหกรณ์การเกษตร เก็บผลโกโก้ส่งสหกรณ์และออกถ่ายแปลงโกโก้ของสมาชิกสหกรณ์
20 พ.ค. 64 วางแผนจัดการโครงการสู้ภัยโควิดและสำรวจข้อมูลครัวเรือน
21 พ.ค. 64 อบรมโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ประจำปี 2564
24 พ.ค. 64 จัดเก็บนวบรวมข้อมูล ม. 9และทำโครงการสู้ภัยโควิด ลงสำรวจข้อมูลม. 10 บ้านบ่อทราย
25 พ.ค. 64 ดำเนินการสู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมแจกแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย
27 พ.ค. 64 ดำเนินการสู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมแจกสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยและให้ความรู้กับคนชุมชน
28 พ.ค. 64 ดำเนินการโครงการสู้ภัยโควิด จัดกิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโควิด
31 พ.ค. 64 วางแผนการทำงานเดือนถัดไปและประชุมโครงการแฮกกะธอนจำนวนผู้เข้าชม 1457 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th