การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนกรกฎาคม 64


วันที่ กิจกรรม
1 ก.ค. 64 ลงพื้นที่อุทยานห้วยคตเก็บข้อมูลและช่วยงานเอกสารที่อบต.และสาธารณสุข
2 ก.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตดูแลประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
4 ก.ค. 64 เดินทางไปจ.พิษณุโลก เพื่อแข่งขันแฮะธอน
5 ก.ค. 64 แข่งขันการนำเสนอแฮกกะธอนที่จ.พิษณุโลก ม.พิบูลสงคราม
6 ก.ค. 64 ช่วยทางโรงพยาบาลดูแลประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
7 ก.ค. 64 ประจำสังกัดช่วยงานพิมพ์ข้อมูลการประเมินทางอบต.และช่วงบ่ายประชุมการทำงาน
8 ก.ค. 64 หมักฟางสำหรับทำเห็ดฟางที่ใช้จัดอบรมและเตรียมอุปกรณ์ในการอบรม
9 ก.ค. 64 ช่วงเช้าดูแลประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ช่วงบ่ายจัดสถานที่อบรม
10 ก.ค. 64 จัดอบรมเห็ดฟาง เห็ดโคน
11 ก.ค. 64 จัดอบรมการเพาะถั่วงอกและต้รอ่อนทานตะวัน
12 ก.ค. 64 จัดทำข้อมูลท่องเที่ยวเชิงเกษตรในพื้นที่ตำบลและพื้นที่ใกล้เคียง
13 ก.ค. 64 ลงข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลห้วยคตและถ่ายรูปผลิตภัณฑ์กลุ่มตัดเย็บผ้าบ้านหินโหง่นและถ่ายรูปเจ้าหน้าที่อบต.
14 ก.ค. 64 ช่วยงานโรงพยาบาลดูแลผู้ที่รับการฉีดวัคซีน
15 ก.ค. 64 อบรมโครงการสร้างรายได้ในครัวเรือน
16 ก.ค. 64 อบรมโครงการสร้างรายได้ใสครัวเรือนและจัดทำข้อมูลตำบลส่งอ.ที่ปรึกษา
19 ก.ค. 64 จัดทำข้อมูลพื้นที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในตำบลและแหล่งทองเที่ยว
20 ก.ค. 64 ถ่ายวีดิดอบ้านที่ทำเฟอนิเจอร์ในตำบล ม. 1 บ้านชุมทหาร
21 ก.ค. 64 สืบค้นข้อมูลแบบรายงานผล อว.
22 ก.ค. 64 จัดเก็บเรียบเรียงข้อมูลในแบบฟอร์มส่งให้อ.ที่ปรึกษา
23 ก.ค. 64 สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชน
24 ก.ค. 64 จัดทำโปรโมทสินค้าในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์
27 ก.ค. 64 จัดทำโปรโมทสินค้าในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์
29 ก.ค. 64 จัดทำโปรโมทสินค้าในชุมชนเพื่อลงเว็บไซต์
30 ก.ค. 64 วางแผนทำงานเดือนถัดไปแนวทางป้องกันตนเองจากโรคระบาดในการทำงาน

จำนวนผู้เข้าชม 1460 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th