การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปอาหารจากสับปะรด (เยลลี่สับปะรด)


      โครงการยกระดับสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ U2T ห้วยคต ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรชาวตำบลห้วยคตเนื่องจากในพื้นที่เกษตรกรทำการเพาะปลูกสับปะรดเป็นส่วนใหญ่ ในยามราคาสับปะรดตกต่ำจึงทำให้เกษตรกรขาดทุนขายพืชผลทางการเกษตรไม่ได้ ทาง U2T ห้วยคต ได้เร่งเห็นความสำคัญจึงได้จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลการเกษตรให้กับเกษตรกร นำสิ่งที่มีอยู่มาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า ณ อาคารประชุม สหกรณ์การเกษตรห้วยคตจำกัด เมื่อวันที่ 1 ถึง 2 ตุลาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา
      นำทีมโดย ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ และ ดร.พรพรรณ จิอู๋ หัวหน้าโครงการ ได้มอบความรู้เรื่องการแปรรูปอาหารจากสับปะรดและให้ความสำคัญเพื่อให้เกษตรกรในยามว่างและขายพิชผลไม่ได้ตามที่ต้องการหันมาทำอาหารแปรรูปเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยการอบรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง โดยหนึ่งในเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรมได้เผยว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยได้รับการอบรมเพิ่มมูลค่ากับสิ่งที่มีอยู่และช่วงโควิด 19 จึงทำให้ไม่สามารถออกไปรับจ้างได้เหมือนก่อนรายได้ก็ได้รับน้อยลง การได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมครั้งนี้ทำให้ตนได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม


E-BOOK


PDF


จำนวนผู้เข้าชม 1451 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th