การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนกุมภาพันธ์ 64


วันที่ กิจกรรม
1 ก.พ. 64 ประฐมนิเทศน์ ณ มหาวิทยาลับราชภัฏนครสวรรค์
2 ก.พ. 64 วางแผนการทำงานในเดือนแรก
3 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.1 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
4 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.2 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
5 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.3 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
8 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.4 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
9 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.5 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
10 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.6 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
11 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.7 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
12 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.8 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
15 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.9 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
16 ก.พ. 64 ลงพื้นที่แนะนำตัวกับผู้ใหญ่บ้าน ม.10 และปรึกษาขอบเขตการทำงาน
17 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.1
18 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.2
19 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.3
22 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.4, 5
23 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.5, 6
24 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.7, 8
25 ก.พ. 64 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือน ม.9, 10
26 ก.พ. 64 ลงข้อมูลตำบลโปรไฟล์ในระบบ U2T Tracker

จำนวนผู้เข้าชม 1450 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th