การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนพฤศจิกายน 64


วันที่ กิจกรรม
1 พ.ย. 64 ช่วยงานประจำตามสังกัด
2 พ.ย. 64 จัดสถานที่เพื่ออบรมเรื่องเว็บไซต์ / ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ในสหกรณ์การเกษตรเพื่อทำโปรโมต
3 พ.ย. 64 ร่วมประชุมกับกระทรวงปลัดอุตสาหกรรมจังหวัด อุทัยธานีเรื่องจากส่งเสริมการผลักดันนวัตกรรม
4 พ.ย. 64 จัดอบรมเว็บไซต์ขายผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์
5 พ.ย. 64 ลงพื้นที่อัพเดตและตรวจสอบข้อมูลลงเว็บไซต์ ไร่ภูธาราวิล สวนสุขใจ สวนจิราวรรณ สวนเกิดกูลเจริญพันธุ์ไม้ สวนมะยงชิดพี่บุญยัง ไร่ตะวันสวย
8 พ.ย. 64 เข้าช่วยงานประจำสังกัด
9 พ.ย. 64 จำทำสื่อโปรโมตสวนชาวบ้านลงเว็บไซต์
10 พ.ย. 64 ลงพื้นที่อัพเดตข้อมูล ถ่ายวีดิโอโดรน สุขฤทัยฟาร์มเรารักกัญ
11 พ.ย. 64 จัดทำข้อมูลอัพเดตภายในสวนที่รับผิดชอบและร่วมประชุมการจัดทำเดต้า CBD
12 พ.ย. 64 จัดสถานที่อบรมการเขียนคอนเทนต์เพื่อนำเสนอการขายของออนไลน์
13 พ.ย. 64 จัดอบรมออนไลน์การเขียนคอนเทนต์ออนไลน์เพื่อโปรโมตสินค้าให้กับเจ้าของสวน
15 พ.ย. 64 ช่วยงานที่สังกัดและจัดทำสื่อโปรโมตสวนลงเว็บไซต์
16 พ.ย. 64 ช่วยงานที่สังกัดและจัดทำสื่อโปรโมตสวนลงเว็บไซต์
17 พ.ย. 64 ช่วยงานที่สังกัดและจัดทำสื่อโปรโมตสวนลงเว็บไซต์
18 พ.ย. 64 ช่วยงานที่สังกัดและจัดทำสื่อโปรโมตสวนลงเว็บไซต์
19 พ.ย. 64 ช่วยงานที่สังกัดและนำเสนอผลงานในโครงการU2Tห้วยคตกับท่านปลัดบุญเรือง
22 พ.ย. 64 ลงพื้นทีร่วมกับทางอบต.ห้วยคต รณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หมู่1, 2
23 พ.ย. 64 ลงพื้นทีร่วมกับทางอบต.ห้วยคต รณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หมู่3, 4
24 พ.ย. 64 ลงพื้นทีร่วมกับทางอบต.ห้วยคต รณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หมู่5, 6
25 พ.ย. 64 ลงพื้นทีร่วมกับทางอบต.ห้วยคต รณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หมู่7, 8
26 พ.ย. 64 ลงพื้นทีร่วมกับทางอบต.ห้วยคต รณรงค์ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง หมู่9, 10
29 พ.ย. 64 จัดอบรมเรื่อง การยื่นขอใบอนุญาติสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสารบบอาหาร และช่วยกลุ่มจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนณ สหกรณ์การเกษตรห้วยคต
30 พ.ย. 64 ช่วยงานสังกัดและวางแผนการทำงานเดือน ธ.ค.


จำนวนผู้เข้าชม 681 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th