การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนธันวาคม 64


วันที่ กิจกรรม
1 ธ.ค. 64 แก้ไขข้อมูลหน้าเว็บตลาดออนไลน์
2 ธ.ค. 64 แก้ไขปรับเปลี่ยนข้อมูลหน้าเว็บตลาดออนไลน์
3 ธ.ค. 64 จัดทำข้อมูล TSI USI เพื่อส่งทางอว.
7 ธ.ค. 64 จัดเก็บข้อมูลCBDลงระบบและจัดหาอุปกรณ์เพื่อจัดนิทรรศการ
8 ธ.ค. 64 จัดทำข้อมูล CBD และร่างกำหนดการนิทรรศการสรุปโครงการ U2T
9 ธ.ค. 64 อบรมสัมนาการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้นวัตกรรมและการตลาด online
13 ธ.ค. 64 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดนทรรศการ U2T ห้วยคต
14 ธ.ค. 64 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดนทรรศการ U2T ห้วยคต
15 ธ.ค. 64 จัดนิทรรศการและถ่ายทอดสดผลงานของU2Tห้วยคต
16 ธ.ค. 64 จัดเก็บพื้นที่จัดนิทรรศการที่อบต.ห้วยคต
17 ธ.ค. 64 เข้าช่วยงานสังกัด
20 ธ.ค. 64 จัดนิทรรศการมอบความรู้ให้กับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาคม 58
21 ธ.ค. 64 จัดเก็บพื้นที่นิทรรศการที่โรงเรียนไทบรัฐวิทยา 58
22 ธ.ค. 64 เข้าช่วยงานประจำสังกัด
23 ธ.ค. 64 เข้าช่วยงานประจำสังกัด
24 ธ.ค. 64 เข้าช่วยงานประจำสังกัด
27 ธ.ค. 64 อัพเดตข้อมูลลงเว็บไซต์การตลาดออนไลน์และช่วยงานสังกัด
28 ธ.ค. 64 อัพเดตข้อมูลลงเว็บไซต์การตลาดออนไลน์และช่วยงานสังกัด
29 ธ.ค. 64 อัพเดตข้อมูลลงเว็บไซต์การตลาดออนไลน์และช่วยงานสังกัด
30 ธ.ค. 64 จบโครงการตรวจสอบความเรียบร้อยของเว็บไซต์


จำนวนผู้เข้าชม 684 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th