การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนกันยายน 64


วันที่ กิจกรรม
1 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานอบต.กรอกข้อมูลที่ดินลงระบบ
2 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานอบต.กรอกข้อมูลที่ดินลงระบบ
3 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานอบต.กรอกข้อมูลที่ดินลงระบบ
4 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน
6 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / จัดทำการแบบสรุปพืชสมุนไพรป้องกันโควิด 19
7 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานที่อบต.หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ
8 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานที่อบต.หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ
9 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานที่อบต.หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ
10 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / ช่วยงานที่อบต.หนังสือคำสั่งการต่าง ๆ
13 ก.ย. 64 เก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ในชุมชนเพิ่มเติมเพื่อลงเว็บไซต์
14 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน
15 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน
16 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / เตรียมจัดสถานที่เพื่ออบรมให้ความรู้เรื่องการทำภาชนะจากใยสับปะรด
17 ก.ย. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่มารับการฉีดวัคซีน / อบรมให้ความรู้เรื่องการทำภาชนะจากใยสับปะรดให้กับประชาชนในพื้นที่
18 ก.ย. 64 อบรมให้ความรู้เรื่องการทำภาชนะจากใยสับปะรดให้กับประชาชนในพื้นที่
20 ก.ย. 64 ถ่ายภาพบินโดรนที่สหกรณ์การเกษตร หมู่ 5 บ้านบางกุ้ง หมู่2 บ้านหินโหง่นเพื่อสำรวจเส้นทาง
21 ก.ย. 64 จัดทำแบบสำรวจที่พักและร้านอาหารในตำบลห้วยคตเพื่ออัพเดตลงเว็บไซต์
22 ก.ย. 64 แก้ไขงานเดิมและลงข้อมูลไตรมาส 3 ในระบบ U2T Tracker
23 ก.ย. 64 ถ่ายเส้นทาง สถานที่สวย ๆ เพิ่มเติมในตำบลเพื่อ อัพเดตลงเว็บไซต์
27 ก.ย. 64 จิตรอาสาทำความสะอาดและช่วยงานโรงเรียนบ้านหินโหง่น
28 ก.ย. 64 บริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลห้วยคต
29 ก.ย. 64 เก็บภาพผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่มีในตำบลห้วยเพื่ออัพเดตลงเว็บไซต์
30 ก.ย. 64 จัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดการอบรมให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เรื่องการแปรูปสับปะรด (เยลลี่)

จำนวนผู้เข้าชม 1449 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th