การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนตุลาคม 64


วันที่ กิจกรรม
1 ต.ค. 64 จัดอบรมการแปนรูปสับปะรด (เยลลี่) ที่สหกรณ์การเกษตรห้วยคต
2 ต.ค. 64 จัดอบรมการแปนรูปสับปะรด (เยลลี่) ที่สหกรณ์การเกษตรห้วยคต
4 ต.ค. 64 ถ่ายทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตโกโก้ในสวนและรับซื้อที่สหกรณ์การเกษตรห้วยคต
5 ต.ค. 64 จัดทำข้อมูลตำบลฉบับ E-book และรายงานการจัดอบรม เพาะเห็ด การทำเยลลี่ การทำภาชนะจากใยสับปะรด
6 ต.ค. 64 ช่วยทางโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
7 ต.ค. 64 กรอกข้อมูลตำบลโปรไฟล์ลงระบบ U2T Tracker และช่วยโรงเรียนบ้านหินโหง่นสอนเด็กอนุบาล
8 ต.ค. 64 ช่วยโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน (Walk in)
11 ต.ค. 64 จัดเก็บรวบรวมข้อมูลมาสังเคราะห์ใหม่เพื่ออัพเดตลงเว็บไซต์
12 ต.ค. 64 จัดทำสื่อเพื่อเตรียมรับการประเมินจากทางอว.
13 ต.ค. 64 ประชุมการประเมินจากทางอว. / ช่วยงานโรงพยาบาลห้วยคตบริการนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1
14 ต.ค. 64 ทำงานเอกสาร การต่อยอดพัฒนาชุมชน
15 ต.ค. 64 ตรวจเช็คคลังพัสดุปี 64 ของทางอบต.ห้วยคต / ช่วยงานโรงพยาบาลห้วยคตบริการนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1
18 ต.ค. 64 ช่วยทางโรงพยาบาลบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
19 ต.ค. 64 ช่วยงานอบต.ตรวจสอบพัสดุในคลัง
20 ต.ค. 64 ช่วยงานสังกัดเตื่องเอกสารและตีย์ข้อมูลลงระบบ
21 ต.ค. 64 ช่วยงานโรงพยาบาลห้วยคตบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน
25 ต.ค. 64 จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีในพื้นที่
26 ต.ค. 64 ถ่ายทำวีดิโอใช้ห้องคอมให้กับโรงเรียนบ้านหินโหง่น
27 ต.ค. 64 ถ่ายทำวีดิโอใช้ห้องคอมให้กับโรงเรียนบ้านหินโหง่น
28 ต.ค. 64 ตัดต่อวีดิโอการใช้ห้องคอมเพื่อเป็นแนวทางการใช้
29 ต.ค. 64 วางแผนการทำงานเดือนถัดไป

จำนวนผู้เข้าชม 685 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th