การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64ตารางงานเดือนมีนาคม 64


วันที่ กิจกรรม
1 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 2 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
2 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
3 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 1 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
4 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
5 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 5 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
8 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
9 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 6 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
10 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
11 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 8 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
12 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
15 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 9 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
16 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
17 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 3 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
18 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
19 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 4 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
22 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
23 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 7 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
24 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
25 มี.ค. 64 ลงพื้นที่สำรวจ ม. 10 ปัญหาในท้องที่และสำรวจความต้องการของประชาชน
26 มี.ค. 64 เข้าสังกัดสรุปข้อมูลจากการสำรวจ
29 มี.ค. 64 สรุปปัญหาโดยรวมในชุมชนเขต ต.ห้วยคต
30 มี.ค. 64 สรุปปัญหาโดยรวมในชุมชนเขต ต.ห้วยคต
31 มี.ค. 64 กรอกข้อมูลครัวเรือนชุมชนลงระบบ U2T Tracker

จำนวนผู้เข้าชม 679 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th