การส่งเสริมอาชีพ การเพาะต้นอ่อนทานตะวัน การส่งเสริมอาชีพ การเพาะเห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า การส่งเสริมอาชีพ การเพาะผัก 3 วัน ต้นถั่วงอก นิทรรศการ U2T มอบความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 58 การทำบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยสับปะรด นิทรรศการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ที่อบต.ห้วยคต การอบรมการทำเยลลี่จากสับปะรด การขอใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร และเลขสาระบบอาหาร ตารางงานเดือน ก.พ. 64 ตารางงานเดือน มี.ค. 64 ตารางงานเดือน เม.ย. 64 ตารางงานเดือน พ.ค. 64 ตารางงานเดือน มิ.ย. 64 ตารางงานเดือน ก.ค. 64 ตารางงานเดือน ส.ค. 64 ตารางงานเดือน ก.ย. 64 ตารางงานเดือน ต.ค. 64 ตารางงานเดือน พ.ย. 64 ตารางงานเดือน ธ.ค. 64นิทรรศการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ และการท่องเที่ยวในตำบล


      วันจันทร์ที ๒๐ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล๑ตำบล๑มหาวิทยาลัย(ตำบลห้วยคต) ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ผักโตไวกำไรงาม,การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือใช้,และแนะนำทริปท่องเที่ยวในตำบลห้วยคต ให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๔,๕,๖โรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘ โดยมีท่าน ผอ.ขวัญชัย บารมี ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๕๘ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในนิทรรศการ
      ฐานกิจกรรม การปลูกถั่วงอก,ปลูกต้นอ่อนทานตะวัน,เห็ดโคนน้อยและเห็ดนางฟ้า,การทำภาชนะจากใยสับปะรด,การทำเยลลี่จากน้ำสับปะรด,และการแนะนำทริปท่องเที่ยวในตำบลห้วยคตและแจกของรางวัลให้น้องๆที่สามารถตอบคำถามจากการที่ได้ เรียนรู้ในฐานกิจกรรม เป็นการให้น้องๆให้มีความกล้าแสดงออก และของรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียนสามารถนำไปใช้ในการเรียนในชั้นเรียนได้
      จุดประสงค์นิทรรศการ นิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เสริมสร้างกระบวนการทางความคิดเป็นจุดเริ่มต้นที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือในเรื่องของการสร้างรายได้เสริมให้กับครัวเรือน เป็นการกระจายความรู้จากมหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนภาพกิจกรรม

เพิ่มเติม


E-BOOK


PDF


จำนวนผู้เข้าชม 676 คน
©2021 กลุ่มวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน (IT4CD) All Rights Reserved. ติดต่อ orasa.t@nrsu.ac.th